Thư xin báo giá: Mua lô hàng chất trợ lọc

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia mở giá công khai gói thầu mua chất trợ lọc ( chi tiết theo thư xin báo giá )