Thư mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, tới tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện máy Kavasaki.

Thư mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, tới tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện máy Kavasaki.( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu).