Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp vôi đến tham gia đấu thầu cung cấp vôi ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu )

Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp vôi đến tham gia đấu thầu cung cấp vôi ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu )
Xem thêm

Thư mời thầu: Cty TNHH đường mía VN - ĐL Kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp gạo tham gia đấu thầu cung cấp gạo phục vụ cho CBCNV công ty ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu kèm theo)

Thư mời thầu: Cty TNHH đường mía VN - ĐL Kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp gạo tham gia đấu thầu cung cấp gạo phục vụ cho CBCNV công ty ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu kèm theo)
Xem thêm