Thư mời thầu : Mua lô hàng xút vẩy

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho nhà máy ( Chi tiết theo thư mời thầu kèm theo )