Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp vôi đến tham gia đấu thầu cung cấp vôi ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu )

Tin mời thầu: Công ty TNHH đường mía VN -ĐL kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp vôi đến tham gia đấu thầu cung cấp vôi ( Chi tiết cụ thể theo thư mời thầu )