Thư mời Thầu : Cung cấp sản phẩm vôi can xi ( CaO)

Công ty TNHH đường mía VN - ĐL Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm vôi can xi ( CaO ) ( Chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Thư mời thầu: Cung cấp xút vẩy ( NaOH)

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho sản xuất vụ 2020/2021 ( Thông tin chi tiết theo thư mời thầu )
Xem thêm

Thư mời thầu : Vỏ bao đường

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp vỏ bao đường ( Chi tiết theo thư mời thầu ). Có tệp quy cách kèm theo.
Xem thêm

Thư mời thầu : Mua lô hàng xút vẩy

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu cung cấp xút vẩy phục vụ cho nhà máy ( Chi tiết theo thư mời thầu kèm theo )
Xem thêm

Thư xin báo giá: Mua lô hàng chất trợ lọc

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan kính mời các đơn vị có năng lực tham gia mở giá công khai gói thầu mua chất trợ lọc ( chi tiết theo thư xin báo giá )
Xem thêm
12